List of words

i wis wrang
ribs wis wrang
is ta wrang
wrang ta wrang

Leid-Sketch

wrang

Corpus freq:- 4 (1654.26 per million)
ADJ - 4

Words that modify wrang

nouns that and/or with wrang

verbs with wrang as the object

ta - 2
wis - 2